Regulamin

Regulamin BSA Szkoła Narciarska i Snowbordowa

 

1. Klientem firmy BSA Szkoła Narciarska (dalej zwana „Szkołą”) może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Klient”), która zawierając umowę zobowiązana jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin Szkoły i Cennik.

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922) informujemy iż : BSA Szkoła Narciarska spełnia wszelkie wymogi GIODO.

a. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma NOVA Maja Mańkowska dalej zwana BSA Szkoła Narciarska.

b. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu sportowego,

c. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

d. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Klienta, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

3. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera z firmą

NOVA Maja Mańkowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32a/ 90 zwaną dalej BSA Szkoła Narciarska, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

4. Należność za lekcje należy uregulować najpóźniej 15 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana.

W przypadku korzystania z pakietów kwota za kurs pobierana jest w całości.

5. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

6. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie.

7. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji lub szkoła nie może zrealizować zlecenia.

8. BSA Szkoła Narciarska nie ubezpiecza klientów w zakresie NNW i OC

9. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w miejscach wyznaczonych na stoku.

10. Lekcja prywatna w BSA Szkoła Narciarska trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min).

11. Cena lekcji prywatnej nie zawiera opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klienta. Uczeń

zobowiązany jest zgłosić się na zajęcia z zakupionym karnetem.

12. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć

w wyznaczonym przez szkołę miejscu.

13. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem

alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.

14. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany

jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie.

15. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie
jazdy na stoku kasku ochronnego.

16. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu

lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

17. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z

instruktorem szkoły BSA Szkoła Narciarska, musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz

z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu

oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez

Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności

za niego.

18. BSA Szkoła Narciarska zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego

regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z

dniem 01.12.2016r.